Zavolejte nám 608 200 336 | Kariéra

CZE ENG

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ ČI POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ ČI POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ

společnosti JUNGLE INTERIORS, s.r.o., se sídlem Praha 5, Mahenova 9/181, IČ 26454327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83348

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Obecné nařízení“) Vás tímto informujeme, jak naše společnost, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

 

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.   ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník či potenciální zákazník poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění smlouvy dle objednávky zákazníka.

Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

Subjekty údajů, jejichž údaje správce osobních údajů zpracovává a kterým je určena tato informace, jsou: zákazník a potenciální zákazník.

3.  ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány za následujícími účely:

4.   DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje:

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

5.   KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.  

6.   POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

 Máte právo u naší společnosti jakožto Správce osobních údajů:

Dále máte právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.  Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

7.    PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke zpracovávání dochází manuálním způsobem v listinné a elektronické podobě nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla Správcem přijata technická a organizační opatření, zejména taková, která zajišťují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování a k jiným zneužitím těchto osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů ochrany osobních údajů se týkajících.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.    KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE

Kontaktní údaje Správce:

 

Jungle Interiors, s.r.o.
Údolní 212/1
147 00, Praha 4
Česká Republika
IČ: 26454327
DIČ: CZ26454327