Přejít na produktové menu

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Vlna

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení“ souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti JUNGLE INTERIORS, s.r.o., se sídlem Praha 5, Mahenova 9/181, IČ 26454327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83348, jakožto správci (dále jen „Správce“).

Souhlasím se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, spočívajícím v zařazení mých osobních údajů do databáze Správce a v nabízení produktů a služeb (reklama), a to v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tj. souhlasím s tím, aby Správce využíval moji e-mailovou adresu k zasílání obchodních sdělení. Za tímto účelem bude Správce shromažďovat a používat tyto údaje: jméno a příjmení; e-mailovou adresu, obchodní jméno společnosti, ve které pracujete, telefonický kontakt.

Vaše osobní údaje bude Správce uchovávat a zpracovávat k výše uvedeným účelům po dobu 10 let, případně do odvolání souhlasu. Po ukončení doby nebo po odvolání souhlasu bude Správce uchovávat pouze údaje potřebné k tomu, aby mohl prokázat, že Vaše osobní údaje zpracovával řádně a v souladu s tímto souhlasem a právními předpisy. Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje i z jiných důvodů a k jiným účelům, než jaké jsou uvedeny v tomto souhlasu (např. za účelem poskytování služeb), bude Vaše osobní údaje z těchto důvodů zpracovávat i nadále. Vaše osobní údaje zpracovávané k marketingovým účelům nebudou předávány třetím osobám. Vaše osobní údaje bude Správce zpřístupňovat těmto osobám:

osobám poskytujícím Správci služby ukládání či zálohování dat,
zpracovatelům na základě smlouvy se Správcem v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování,
osobám poskytujícím právní poradenství.

Poučení o Vašich právech jako subjektu údajů

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete Správci dobrovolně a jste oprávněni jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování osobních údajů před okamžikem, kdy byl odvolán. Souhlas můžete odvolat odesláním emailu na
info@jungleinteriors.cz.

Pokud jste přesvědčeni, že Vaše údaje Správce zpracovává v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se také svými stížnostmi na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V souladu s čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) máte právo na přístup k osobním údajům. Můžete tedy požadovat od Správce potvrzení, zda jsou Vaše údaje zpracovávány a pokud ano, tak také informace o zpracování Vašich osobních údajů, zejména informace o tom, jaké osobní údaje a pro jaké účely jsou zpracovávány, komu mohou být předávány a po jakou dobu jsou uchovávány a další. Za podmínek dle čl. 16 GDPR máte právo požadovat po Správci, aby provedl opravu Vašich osobních údajů nebo je na základě Vaší žádosti doplnil. Za podmínek dle čl. 17 GDPR máte právo požadovat po Správci, aby vymazal Vaše osobní údaje. K vymazání Vašich osobních údajů však Správce nepřistoupí, pokud je zpracovává i z jiných důvodů než dle tohoto souhlasu. Za podmínek dle čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování. Za podmínek dle čl. 20 GDPR máte také právo na přenositelnost údajů. To znamená, že na Vaši žádost Vám Správce předá osobní údaje, které na základě tohoto souhlasu zpracovává ve strojově čitelném formátu nebo je takto předá jinému správci, kterého zvolíte, pokud je to technicky možné.

Vaše žádosti týkající se uplatnění výše uvedených práv se snaží Správce reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud je posouzení žádosti složité, nebo je počet žádostí vysoký, je Správce oprávněn lhůtu prodloužit až o dva měsíce. Správce reaguje na žádosti bezplatně, pokud jsou však žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména pokud se opakují, může Správce požadovat poplatek zohledňující náklady vyřízení žádosti nebo odmítnout vyhovět žádosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení uděluji dobrovolně, a to do doby, kdy jakožto subjekt údajů přímo a účinně informuji správce o tom na adresu
info@jungleinteriors.cz, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace správce nadále zasílány a údaje zpracovávány nejvýše však na dobu 10 let. Byl(a) jsem informován(a) o právech, která pro mne vyplývají z ustanovení § 12 a § 21 ZOOU nebo zákona o některých službách informační společnosti, a dále o tom, že poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám.