Přejít na produktové menu

Informace o zpracování osobních údajů

Vlna

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků či potenciálních zákazníků

společnosti JUNGLE INTERIORS, s.r.o., se sídlem Praha 5, Mahenova 9/181, IČ 26454327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83348

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Obecné nařízení“) Vás tímto informujeme, jak naše společnost, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává Vaše osobní údaje a o právech a povinnostech s tím spojených.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.   ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník či potenciální zákazník poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění smlouvy dle objednávky zákazníka.

Předmětem zpracování jsou následující kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů, jako např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a jiné;
 • kontaktní údaje jako kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa a jiné;
 • další údaje, jako např. bankovní spojení;
 • jiné údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

Subjekty údajů, jejichž údaje správce osobních údajů zpracovává a kterým je určena tato informace, jsou: zákazník a potenciální zákazník.

3.  ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu u potenciálních zákazníků (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány za následujícími účely:

 • účel vyplývající z jednání o zvažovaném smluvním vztahu;
 • účel vyplývající z plnění smlouvy mezi subjektem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • ochrana práv subjektu, Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob;
 • plnění zákonných povinností ze strany Správce;
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů;
 • účely plynoucí ze souhlasů subjektů se zpracováním.

4.   DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a po dobu nezbytnou k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu)
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo než je odvolán souhlas

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

5.   KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby
 • zpracovatelé na základě smlouvy se Správcem v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování,
 • osoby poskytující právní poradenství nebo účetnictví.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.  

6.   POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

 Máte právo u naší společnosti jakožto Správce osobních údajů:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které Správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
 • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
 • získat osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme automatizovaně pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž máte právo požadovat, aby Správce předal tyto údaje jinému správci; a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR a
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Dále máte právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.  Pokud Vám vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

7.    PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke zpracovávání dochází manuálním způsobem v listinné a elektronické podobě nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky, a to za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla Správcem přijata technická a organizační opatření, zejména taková, která zajišťují, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování a k jiným zneužitím těchto osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů ochrany osobních údajů se týkajících.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.    KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE

Kontaktní údaje Správce:

Jungle Interiors, s.r.o.
Údolní 212/1
147 00, Praha 4
Česká Republika
IČ: 26454327
DIČ: CZ26454327